§1. Fotballklubben Tigerberget har to nivåer for æresbevisning:

a) Hedersdiplom:
Hedersdiplom er første nivå og kan tildeles et medlem som over tid har gjort en formidabel
innsats for klubben og vært medlem av klubben i minimum 5 år.

b) Æresmedlemskap:
Æresmedlemskap er klubbens høyeste hedersbevisning. Denne kan tildeles medlemmer som
tidligere har oppnådd første nivå av æresbevisning og har vært medlemmer av klubben i
minimum 10 år.

Æresmedlemskap kan bevilges til medlemmer som har utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid
for klubben gjennom mange år, eller i en eller flere spesielle saker som har fått stor betydning
for klubben.
Eller:
Gjennom mange år, så vel sportslig som administrativt, har betydd svært mye for miljø,
samhold og trivsel i klubben. Ved spesielle tilfeller kan hederskomiteen velge å tildele direkte
æresmedlemskap.

§2. Årsmøtet i Tigerberget oppnevner en hederskomité bestående av formann og to medlemmer.
Komiteens medlemmer velges for to år og skal så langt det er mulig velges blant tidligere utnevnte
æresmedlemmer. Styret kommer med en innstilling til medlemmer av komiteen. Komiteen velger selv
formann. For 2014 og frem til årsmøte 2015 er følgende valgt: Pål Lomeland, Gustav Sædberg og
John Ioannou.

§3. Komiteens arbeid skal være konfidensielt. Komiteen må være enstemmige i tildelingen og det blir
gitt en skriftlig begrunnelse i henhold til kriteriene – som leses opp av komiteen på første mulige
årsmøte hvor eventuelle hederstegn kan utdeles.

§4. Æresmedlemmer får et livslangt og gratis medlemskap i klubben. Den som utnevnes til
æresmedlem skal motta et synlig bevis på utnevnelsen i form at et diplom. Diplomet undertegnes av
klubbens sittende formann og hederskomitéens leder. Det skal opprettes et arkiv over
æresmedlemmene med begrunnelse for tildelingen. Denne publiseres på klubbens hjemmeside.

§5. Forandringer av disse statutter kan kun foretas på Fotballklubbens Tigerbergets årsmøte og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

FK Tigerberget har pr. dato følgende æresmedlemmer;

1_leif

Leif Ragnar Westgård

Leif var klubbens første utnevnte æresmedlem. Han har bidratt på mange områder, men huske nok spesielt for hans innsats som ildsjel og administrator av våre dugnader under Quartfestivalen. Disse dugnadene spadde sårt trengte kronasjer inn i klubbkassa. Leif var formann i FK Tigerberget i 1999 og 2000. Leif ble æresmedlem i 1998

 

1_gustav

Gustav Sædberg

Gustav var en av initiativtakerne til opprettelsen av det som skulle bli fotballklubben Tigerberget. Han har vært formann i en fireårsperiode fra 1995 til 1998 og har også hatt flere formelle og uformelle verv i klubben i årenes løp. Familiebedriften, Meglerhuset Sædberg er klubbens mest trofaste sponsor.Gustav ble æresmedlem i 2007

 

1_john

John Ioannou

John har vært medlem av klubben siden oppstarten i 1993 og er en av tre medlemmer fra debutsesongen som fremdeles er aktive. Han var trener for klubben i sesongene 2001 og 2002 og formann i en toårsperiode fra 2003 til 2005. Han har også hatt andre formelle og uformelle verv i klubben. John Ioannou ble æresmedlem i 2007

 

1_edvard

Edvard Haugland

Edvard (Mister Subaru) var klubbens formann i sesongene 2005 og 2006. Han har også vært lagleder for oldboys sammen med Steffen Homme siden sesongen 2009. Han har også bidratt med en bøtte av sponsorkroner gjennom sitt firma Oddemarka Auto. Edvard Haugland ble æresmedlem i 2007

 

1_rune

Rune Isefjær

Rune har vært trener for seniorlaget i to perioder, 1996 og 2005 til 2008. Han er den trenere med størst sportslig suksess, da han oppnådde klubbens foreløpig eneste opprykk i 1996. Rune var styremedlem fra 2010 til 2013 med sponsorarbeid og grasrotinntekter som fanesak. Rune Isefjær ble æresmedlem i 2012

 


Pål Lomeland

Pål har vært styremedlem i klubben fra 2003 til 2005. Han var formann i ti år i perioden fra 2005 til 2015, den lengstsittende noensinne. Han har også i sin periode i klubben vært hjelpetrener og oppmann. Pål har pr. dato spilt flest obligatoriske kamper for FK Tigerberget. Pål Lomeland ble æresmedlem i 2015